ردیف نام فروشگاه تخفیف(درصد)
1 اسپرینگ فیلد
2 چرم کهربا
3 ال سی وایکیکی
4 نیونیل
5 سفیر
6 هپی لند
7 دبلیو اند بی
8 گالری روجا
9 دیوید جونز
10 فودکورت
11 کانتر هنری